Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

wersja na dzień  30 lipca 2021 r.

 1. Postanowienia wstępne

 1. Portal internetowy ZONDA.aero spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dostępny pod adresem internetowym https://zonda.aero („Portal”) prowadzony jest przez ZONDA.aero spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białych Błotach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000431991, o kapitale zakładowym 700 000 zł, NIP 5871699394, REGON 221735348.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników korzystających z oferty Portalu i określa:
  a) zasady dokonywania korzystania z Portalu w ramach platformy e-learningowej,
  b) warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Portalu,
  c) zasady i tryb zawierania Umów świadczenia usług z Klientem na odległość za pośrednictwem Portalu.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie zonda.aero/regulamin
 4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Sprzedaży Produktów prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami – na całym świecie.

2. Definicje

 1. Sprzedawca – ZONDA.aero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białych Błotach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000431991, o kapitale zakładowym 700 000 zł, NIP 5871699394, REGON 221735348.
 2. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Portalu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Portalu.
 4. Portal – portal internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://zonda.aero
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Polityka prywatności – Polityka prywatności oraz plików cookies, w oparciu o którą Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, dostępny pod adresem internetowym: https://zonda.aero/polityka-prywatnosci/
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Portalu, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Portalu umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Portalu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna i prezentowana w Portalu usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub usług zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Portalu internetowego.

3. Kontakt z Portalem

 1. Adres Sprzedawcy: ZONDA.aero Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@zonda.aero
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 601 540 869
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 35 1140 2004 0000 3302 8088 8015
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-15.00 według czasu polskiego (CEST).

4. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Portalu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 7, 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 63 lub wyższej, Google Chrome w wersji 70 lub nowszej,
  b) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 2. W celu korzystania z Portalu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Informacje ogólne 

 1. Przeglądanie asortymentu Portalu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Portalu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Portalu internetowego:
  a) dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci nie spełniających powyższych warunków zostaną o powyższym powiadomieni,
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Portalu, w szczególności ich opisy, oraz ceny, stanowią zaproszenie do Zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty.
 4. Ceny podane w Portalu są podane złotych polskich.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, a także wszelkie dodatkowe opłaty związane z realizacją zamówienia, o których Klient jest informowany na stronach Portalu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest w języku polskim.
 7. Prawem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest prawo polskie.
 8. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6. Zasady składania Zamówienia i zawarcie Umowy

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia  poprzez dodanie go do  Koszyka;
  c) dokonywać dalszych czynności  technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty  oraz informacje dostępne na Stronie, w szczególności poprzez opłacenie zamówienia.
 2. W trakcie składania  Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” –Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.
 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Portalu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu Zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów i usług oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy (jeżeli ma zastosowanie).
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Sprzedawca dokona weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz ustali ostateczną cenę za zamówione Produkty.
 7. Po złożeniu Zamówienia i jego weryfikacji przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zamówiony Produkt.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od Klienta wymaganej płatności na konto określone w § 9 ust. 1 pkt a) Regulaminu lub podane  w wiadomości email, o której mowa powyżej. Z tą chwilą Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 10. Termin zapłaty za Zamówienie wynosi maksymalnie 14 dni od dnia jego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Niedokonanie zapłaty za Zamówienie w powyższym terminie spowoduje anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę.

7. Metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) przelewem na numer konta bankowego 35 1140 2004 0000 3302 8088 8015 lub wskazane w wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu,
  b) za pośrednictwem Portalu PayU.pl lub inne.

8. Odstąpienie od umowy

 1. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług wraz z chwilą zawarcia umowy i tym samym oświadcza, że rezygnuje z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez Użytkownika, rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi nie wcześniej, niż po upływie terminu uprawniającego do odstąpienia.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Konsument chcący odstąpić od umowy składa przedsiębiorcy jednostronne oświadczenie informujące o skorzystaniu z tego prawa.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu internetowego , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości  zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Portalu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłaszać pisemnie,  mailowo pod adres info@zonda.aero lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu.
 5. Sprzedawca. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10. Dane osobowe w Portalu internetowym

Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się w oparciu o Politykę Prywatności, której aktualne brzmienie dostępne jest pod adresem internetowym: https://mdd.pl/polityka-prywatnosci/

11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania pod adresem internetowym: zonda.aero/regulamin tj. od dnia 30 lipca 2021 r.
Zonda Aero Bydgoszcz